Sa diferèntzia intre «fàghere sa festa» e «fàghere sa festa a …»

di Riccardo Mura
[N.B.: custu testu est iscritu in LSC. Chie tenet dificultade podet impitare custas àinas. Si bi fiat puru su ditzionàriu gadduresu-sardu tando lu podia iscrìere mègius, tenide passèntzia…]

Domìniga apo partetzipadu a sa Festa de sa limba ufitziale, organizada in Sèdilo dae su Comitadu pro su Sardu Ufitziale (CSU) pro promòvere e defensare su protzessu de istandardizatzione e afortigamentu de sa limba sarda.

Su Partito dei sardi est istadu cumbidadu pro si cunfrontare cun su CSU e cun sos àteros partidos polìticos a pitzu de sa polìtica linguìstica de sa Regione. A dolu mannu, paris cun su Partidu sardu, fìamus sos ùnicos partidos de su Consìgiu regionale, e duncas amus pòdidu cunfrontare s’idea nostra cun sos àteros partidos indipendentistas ebbia. Nois bi fìamus ca creimus chi su cunfrontu cun sa sotziedade tzivile siat semper un’ocasione importante de informatzione, acrarimentu e, si est possìbile, de coordinamentu pro lòmpere a su matessi iscopu.

Mancari fiat una die de festa, s’aera fiat bassa, e non solu pro sa basca. Su pistighìngiu prus mannu de su CSU est chi non bi siat sa voluntade polìtica de sighire cun s’atividade de s’Ufìtziu regionale de sa limba sarda, e gasi chi si perdant sos finantziamentos destinados a sa limba in sos mèdios de comunicatzione, chi non bi siat unu pianu triennale nou e chi s’arresset s’esperimentu de sa Limba Sarda Comuna. Su CSU m’est pàrsidu bastante esarcadu e belle e prontu a falare in pratza a manifestare s’arrennegu suo.

In custos primos meses de sa legisladura su Partito dei sardi galu no est essidu a pitzu de sa chistione linguìstica sarda (e de medas àteras chistiones) ca fintzas a como nos at leadu meda tempus e energias s’organizatzione de su partidu, su raighinamentu territoriale e totu sas peleas de s’Assessoradu a sos traballos pùblicos. Ma s’impignu nostru giai l’amus decraradu a sa ladina a pàgina 34-35 de su programma-manifestu, in ue amus pretzisadu chi cherimus pònnere aficu in sas elaboratzione polìticas e in sas atziones de guvernu pro lòmpere a una Sardigna plurilìngue. Amus fintzas propostu una lege noa, un’assessoradu dedicadu e un’Agentzia pro su plurilinguismu. Ma amus postu in ispicu s’importu chi tenet s’iscola e s’universidade: su controllu de su sistema educativu est fundamentale.

Como est s’ora de passare dae s’aficu a sa pràtica. Custa chida amus imbiadu a sos ativistas de su partidu unu cumbidu a partetzipare a unu tzentru de elaboratzione de sas polìticas linguìsticas, pro lòmpere a definire propostas e atziones de guvernu in custa legisladura. Amus a afrontare sa chistione cun sa seriedade e s’atinu chi meresset, chene presumu ma fintzas chene timòria de iscuntentare chie est contràriu a sos deretos linguìsticos de sos sardos, de totu sos sardos. Peri sos àteros partidos de su grupu consilliare Soberania e indipendèntzia in custos annos ant dimustradu s’aficu issoro a sa tutela de sa sardofonia e seguru chi cumprendent cantu est delicadu su momentu e cantu est manna sa responsabilidade polìtica chi tenimus. Nos cherimus cunfrontare cun issos pro chircare una “limba comuna” intre nois e atziones polìticas a cunsertu.

Chenàbura est sa Die europea de sas limbas. Die de festa, die de incontru, de cunfrontu, de positividade… e nois, comente e sardos, bi cherimus leare parte. Su Partito dei sardi in custa die incumentzat a traballare a sa polìtica linguìstica de custa Sardigna europea, e cheret nàrrere a su Comitadu pro su sardu ufitziale e a sos àteros assòtzios de su movimentu linguìsticu chi forsis cherimus sa matessi cosa: una Sardigna prus lìbera, prus giusta, prus digna, unu logu ue sos sardos si potzant espressare in sas limbas issoro e potzant partetzipare a sas festas de sos pòpulos cun sa matessi dignidade. Si s’iscopu de su Comitadu est de fàghere sa festa a calicunu, nois non bi semus. Ma si si ponet in muda bona e cheret fàghere festa de a beru, tando emmo chi bi semus.

A in antis cun sa limba!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *